תנאי שימוש והצהרת הפרטיות


תנאי השימוש באתר האינטרנט

גילרו בע"מ שמחה להעמיד לרשותך את השירות המקוון החדש המאפשר גישה מהירה וזמינה למשתמש לעיצוב דפים אכילים, באמצעות אתר האינטרנט "עלמה cakes", בכפוף להסכמתך על תנאי השימוש שלהלן.

כללי

1. על ידי שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים בזאת לתנאים ולתניות המפורטים בהסכם זה. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
2. השימוש באתר "כפי שהוא". גילרו לא מתחייבת כי האתר יפעל ללא תקלות, כי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. גילרו אינה אחראית לכל שימוש באתר, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרמות עידכון של הנתונים והמידע המופיעים באתר, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה באתר.
3. בשלב זה אתר האינטרנט של גילרו נמצא בבדיקה ובהשלמת פיתוח, יתכנו תקלות ושיבושים בעבודה, יתכנו שגיאות בנתונים ובמידע, ונערכים שינויים ושיפורים באתר. המשתמש יודיע לגילרו על תקלות ושיבושים, אם יתגלו על ידו.
4. האתר יאפשר למשתמש גישה לאזור האישי שלו הכולל נתונים ומידע אודות המשתמש עצמו כדלקמן: פירוט ההזמנות שביצע באתר,סטטוס ההזמנות, פרטי המשלוח ופרטי המשתמש. ייתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת האתר. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר.
5. בהתאם למדיניות האתר בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, גילרו תשמור על המידע של המשתמש, ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך חיוב כרטיס האשראי של המשתמש עבור הזמנות של מוצרים שיבצע המשתמש דרך האתר. המשתמש יודיע מיידית לגילרו על כל כניסה לאזור האישי שלו באתר שבוצעה ללא אישורו וכן על כל מקרה בו סיסמתו נפרצה.
6. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.
7. הפר המשתמש את תנאי השימוש באתר, גילרו תהיה רשאית להפסיק את השרות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ"י כל דין. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את גילרו ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע"י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע"י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.
אבטחת מידע
8. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש באינטרנט עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. חברת גילרו משתמשת באמצעי אבטחת מידע המקובלים כסטנדרט בתעשיית האינטרנט (תקן SSL) ואף מעדכנת ומשכללת את אמצעי האבטחה מעת לעת, על מנת להגן על המידע אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את חברת גילרו מכל אחריות בכל הנוגע לשימוש באתר.
פרטיות
9. השימוש באתר כרוך בהעברת נתונים ומידע, לרבות פרטים אישיים של המשתמש באמצעות רשת האינטרנט, בין אתר האינטרנט של גילרו לבין מחשב המשתמש. הנתונים והמידע המועברים מוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות.
10. גילרו תעשה שימוש במידע המוזן לאתר החברה אך ורק בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של גילרו.
11. על ידי שימוש באתר זה הינך מסכים למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המופיעה באתר החברה. אם אינך מסכים להצהרת הפרטיות של החברה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו הפסקת השימוש באתר זה.

תנאי מכירה
רכישת מוצרים דרך אתר זה תתאפשר רק לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף.
תנאי מכירה
12. רכישת מוצרים דרך אתר זה תתאפשר רק לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף.
13. המחירים המופיעים באתר גילרו לא כוללים מע"מ.
14. מחירם המחייב של מוצרי החברה יהיה המחיר שהוצג לגביהם באתר החברה.
15. התשלום עבור הזמנת המוצרים יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
16. אספקת המוצרים תיעשה על ידי שליחתם לפי שירות המשלוחים שיבוצע על ידי הלקוח.
17. לקוח שביצע רכישה דרך אתר החברה רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים שהזמין או מיום שקיבל לידיו מסמך המפרט את תנאי העסקה שביצע, לפי המאוחר מביניהם.
18. ביטול עסקה בשל פגם במוצר או בשל אי התאמה: לקוח המעוניין לבטל רכישה בשל פגם במוצר או בשל אי התאמה יודיע על כך בכתב לגילרו (למשרדי החברה), לרבות באמצעות פקס או תקשורת אלקטרונית. החברה תחזיר ללקוח תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב. כמו כן, בנסיבות הללו החברה לא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם בשל ביטול העסקה. בנוסף, במידה שהלקוח קיבל את המוצרים שהוזמנו על ידו, עליו להחזיר את המוצרים וכל נכס אחר שקיבל בשל ביצוע ההזמנה לחברת גילרו, בין באמצעות שליחתם בדואר- אם המוצרים שהוזמנו נשלחו ללקוח בדואר ובין באמצעות מסירתם לחברה בחנות המפעל – במידה שהמוצרים נאספו על ידי הלקוח ישירות מחנות המפעל, ולהודיע לחברה על החזרתם.
19. ביטול עסקה שלא בשל פגם במוצר או בשל אי התאמה: לקוח המעוניין לבטל את הזמנתו יודיע על כך בכתב לחברת גילרו. החברה תחזיר ללקוח תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב. אולם בנסיבות אלו החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בסך 100 ₪ או בשיעור של 5% ממחיר המוצרים שהוזמנו, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, במידה שהלקוח קיבל את המוצרים שהוזמנו על ידו, עליו להחזיר את המוצרים, וכל נכס אחר שקיבל בשל ביצוע ההזמנה, לחנות המפעל של החברה.
למען הסר ספק הוראות אלה לא יחולו על טובין פסידים וטובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח/צרכן בעקבות העסקה.
20. לקוח שרכש מוצרים דרך אתר החברה ושווי המוצרים עולה על 50 ₪, רשאי במקרים שלהלן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים בתנאי שהמוצרים יוחזרו לחברה ובמידה שהמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על ידו:
– המוצרים ארוזים באריזתם המקורית ואריזה זו לא נפתחה על ידי הלקוח.
– הלקוח הזמין מוצרים דרך אתר החברה אך המוצרים טרם סופקו לו, אף אם סיבת העיכוב היא שהמוצרים
שהוזמנו אזלו מהמלאי ויש צורך לייצרם או להזמינם ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי דרישות הלקוח.
בסעיף זה "לקוח" הנו גם מי שקיבל את מוצרי גילרו במתנה ממי שאינו העוסק ובלבד שהלקוח
הציג פתק החלפה או הוכחת קנייה אחרת.
למען הסר ספק במקרים המפורטים לעיל פתיחת האריזה המקורית תחשב כשימוש או פגימה במוצרים
ותשלול את זכותו של הלקוח לבטל את העסקה.
למען הסר ספק הוראות אלה לא יחולו על טובין פסידים וטובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח/צרכן בעקבות העסקה.
21. בנסיבות הביטול המפורטות בסעיף 21 לעיל,החברה תחזיר ללקוח בניכוי דמי ביטול, בסך 100 ₪ או בשיעור של 5% ממחיר המוצרים שהוזמנו לפי הנמוך מביניהם, את מלוא התמורה ששולמה על ידו או תבטל את חיובו בכפוף להצגת הוכחת קנייה. החזרת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים. כמו כן, החזרת התמורה תעשה באמצעות ביטול חיוב כרטיס האשראי של הלקוח ע"י החברה. כמו כן, החברה תהא רשאית בנוסף לחיוב הלקוח בדמי הביטול לחייב את הלקוח גם בתשלום אשר נגבה ממנה ע"י חברת הסליקה עבור סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.
לעניין סעיף זה "לקוח" הנו גם מי שקיבל את מוצרי גילרו במתנה ממי שאינו העוסק ובלבד שהלקוח הציג פתק החלפה או הוכחת קנייה אחרת. אולם, במידה שמקבל המתנה יהיה מעוניין לבטל את העסקה שבוצעה החזרת התמורה תהיה במזומן ובלבד שחשבון הלקוח רוכש המתנה חויב.
22. בכל מקרה של החזרת מוצרי החברה ע"י הלקוח, ישא הלקוח באופן בלעדי בעלות המשלוח. עלות זו לא תוחזר ללקוח ע"י גילרו.
23. החלפת מוצרים פגומים: לקוח המקבל את המוצרים שהוזמנו על ידו ומגלה בזמן קבלתם שהמוצרים פגומים יודיע על כך בכתב לחברה מיד לאחר שגילה את הפגם במוצרים. החברה תחליף את המוצרים הפגומים בתוך 10 ימי עסקים. בסעיף זה, "ימי עסקים" הנם ימים א-ה בין השעות 10:00-17:00. בסעיף זה "מוצר פגום" הנו כהגדרתו בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם- 1980.
24. במידה שחברת גילרו תחליט לערוך מבצע, אזי המבצע יהיה בתוקף עד לתאריך שיצוין באתר ו/או עד לגמר המלאי לפי המוקדם מביניהם.

שימוש באתר
25. המשתמש מסכים שפרטי המשלוח אותם יזין באתר לצורך הזמנת מוצרים ישמרו באתר החברה. החברה מתחייבת שלא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים לצורך שימוש כלשהו את פרטי המשלוח אותם יזין המשתמש, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסרו הפרטים ושפורט במסמך זה.
26. הכניסה לאזור האישי של המשתמש באתר תהיה באמצעות שמו וכתובתו של המשתמש ו/או באמצעות כתובת הדוא"ל שלו בצירוף סיסמא אישית אשר תיבחר ע"י המשתמש לצורך כניסה לאתר. על המשתמש לשמור על הסיסמא בסודיות. את הסיסמא יתכן ויהיה על המשתמש לעדכן אחת לתקופה עפ"י דרישה אשר תופיע במערכת. המשתמש אחראי לכל שימוש שיעשה בסיסמה שמסר לאתר ובכל נזק שיגרם עקב שימוש בסיסמה על ידי מי שלא הורשה לכך.
27. האתר יאפשר למשתמש גישה לאזור האישי שלו אשר יתכן ויכלול נתונים ומידע אודות המשתמש עצמו כדלקמן: פירוט ההזמנות שביצע באתר,סטטוס ההזמנות, פרטי המשלוח ופרטי המשתמש. ייתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת האתר. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר.
קניין רוחני
28. הזכויות באתר לרבות בתכנים המופיעים בהם שייכות לחברת גילרו ו/או לצדדים שלישים מהם גילרו רישיון. האתר מכיל חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה. חל עליך איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או חלקים ממנו לרבות מהתכנים המופיעים באתר. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של גילרו וכן שלא להפר את מדיניות השימוש באתר זה.
29. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי לבתי המשפט בתל אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

מדיניות הפרטיות

גילרו בע"מ מחויבת להגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה. החברה תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה. במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

1. על ידי שימוש באתר "עלמה cakes" ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר החברה כמפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
2. באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי גילרו בע"מ אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.
3. גילרו בע"מ עשויה, לצורך רישום המשתמשים באתר כחברים במועדון החברים של החברה, לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן). ע"י קבצים אלו האתר של חברת גילרו בע"מ מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.
4. במידה שמשתמש אישר כאשר הוא נרשם לאתר משלוח של מידע פרסומי, גילרו בע"מ תהא רשאית לשלוח למשתמש דברי דואר, בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם משתמש שאישר לגילרו בע"מ לשלוח לו מידע פרסומי, אינו מעוניין לקבל מידע זה עליו לפנות לחברה.
5. המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. גילרו בע"מ עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. גילרו בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
6. בהתאם למדיניות החברה בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, גילרו בע"מ תשמור על המידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.
7. גילרו בע"מ שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה.

Previous Page
Next Page